APLIKACIJA BOX PRICE

Specijalizovani Informacioni Sistem (IS)

za štamparsku industriju, industriju ambalaže i za sve kompanije koje se bave proizvodnjom

Modul Kalkulacija

Cilj ovog modula je da omogući precizno predviđanje cene koštanja proizvoda pre same proizvodnje.

Modul Kreiranje Radnih Naloga

Kreiranje pojedinačnih radnih naloga, Kreiranje povezanih radnih naloga, Štampana forma radnih naloga...

Modul Upravlanje Proizvodnjom

Detaljno praćenje svakog radnog zadatka (procesa) koji su potrebni za kreiranje krajnjeg proizvoda.

Modul Magacinsko Poslovanje

Modul magacinsko poslovanje ubrzava i olakšava rad magacionerima u vašem preduzeću.

Modul Finansijsko Poslovanje

Finansije su u osnovi celokupnog poslovanja firme, a usko su povezane sa svim ostalim oblastima poslovanja.

Modul Poslovna Analitika (BI)

Ovaj modul čini alat koji omogućava menadžmentu kompanije analizu i delovanje na osnovu poslovnih informacija, sa ciljem donošenja boljih poslovnih odluka.

MODUL KALKULACIJE SA IZRADOM PONUDA

Cilj ovog modula je da omogući precizno predviđanje cene koštanja proizvoda pre same proizvodnje.

Osnovne karakteristike modula:

 • Izračunavanje jednostavnih i kompleksnih kalkulacija,
 • Višestruko ubrzana kalkulacija za proizvod koji se pravi,
 • Ponude se mogu kreirati na terenu ili direktno kod kupca na mobilnom uređaju…,
 • Dorada postojećih ponuda,
 • Kreiranje standardnih ponuda (template-ova),
 • Mogućnost izmene više ponuda istovremeno,
 • Automatsko slanje više povezanih ponuda klijentu na mail,
 • Praćenje i analiza ponuda po raznim kriterijumima,
 • Velika fleksibilnost kalkulacija različitih tipova proizvoda,
 • Pregled svih materijala koji čine kalkulaciju sa detaljnim troškom koji učestvuje u ceni
 • Praćenje i analiza ponuda po raznim kriterijumima,

I još dosta toga...

Kalkulacija

MODUL KREIRANJE RADNIH NALOGA

Ovaj modul se u potpunosti nadovezuje na modul Kalkulacije. Značajan je za samu proizvodnju sa funkcijom kreiranja svih subjekata koji čine jedan proizvodni proces u malom, srednjem ili velikom organizacionom sistemu. U radni nalog su uvršćeni mnogobrojni parametri koje pratimo kroz ostale module sa mogućnošću analize.

Osnovne karakteristike modula:

 • Kreiranje pojedinačnih radnih naloga,
 • Štampana i digitalna forma radnih naloga,
 • Parametarizacija radnih zadataka u radnom nalogu,
 • Mogućnost preuzimanja svih potrebnih parametara iz modula kalkulacije,
 • Mogućnost kreiranja radnih naloga iz ponude, iz usluge, magacina…,
 • Kreiranje trebovanja za prizvodnju,
 • Praćenje i analiza radnog naloga,
 • Kontrola troškova radnog naloga,

I još dosta toga...

Radni nalog

MODUL UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

Ovaj modul se logički nadovezuje na module kreiranje radnih naloga i kalkulacije, iz kojih preuzima sve potrebne informacije da bi se kroz njega kompletno upravljalo proizvodnim procesima. Podeljen je na dve logičke pod celine - upravljačka celina za šefove proizvodnje i korisnička celina za radnike na mašinama.

Osnovne karakteristike modula:

 • Detaljno praćenje svakog radnog zadatka (mašine, operacije ...) koji su potrebni za kreiranje krajnjeg proizvoda,
 • Upotreba elektronskog radnog naloga,
 • Prikaz informacija u realnom vremenu o svim statusima procesa u proizvodnji,
 • Unos izlaznih parametara u proizvodnji za svaku mašinu (škart, količina, komentar...),
 • Mogućnost planiranja proizvodnje za duži period upotrebom hodograma,
 • Jednostavnost korišćenja modula i za šefove proizvodnje i za radnike,
 • Direktna predaja proizvoda za magacinski modul,
 • Mogućnost praćenja raznovrsnih parametara kroz izveštaje,
 • Detaljan uvid u radne sate radnika i praćenje njihove produktivnosti,
 • Brzo uočavanje problema i reagovanje u proizvodnji,

I još dosta toga...

Kalkulacija

MODUL MAGACINSKO POSLOVANJE

Modul magacinsko poslovanje omogućava trenutnu kontrolu stanja u svakom magacinu, kako pojedinačnih artikala, tako i grupa artikala. Omogućava smanjenje troškova skladištenja sa optimalnim upravljanjem zaliha.

Osnovne karakteristike modula:

 • Praćenje stanja artikla u okviru jednog ili više magacina preduzeća,
 • Artikli se grupišu po grupama sve do n-tog nivoa po principu roditelj – dete,
 • Mogućnost automatskog knjiženja promena u prometu,
 • Kreiranje početnog stanja, Kreiranje popisa, Kreiranje magacinskih dokumenata: prijemnica, otpremnica, interna prijemnica, interna otpremnica, međumagacinski prenos, trebovanje,...,
 • Različiti načini vođenja magacina,
 • Praćenje optimalnog stanja zaliha sa signalizacijom za pravovremeno reagovanje,
 • Razne analize i kontrole: popis, stanje zaliha, evidencija prometa, lager lista, promet u magacinu po grupama,

I još dosta toga...

Magacin

MODUL FINANSIJE

Modul finansije omogućava praćenje tokova novca u preduzeću. Finansije su u osnovi celokupnog poslovanja firme, a usko su povezane sa svim ostalim oblastima poslovanja i neophodne za komplesne analize planirane i realizovane proizvodnje.

Osnovne karakteristike modula:

 • Evidencija kupaca i dobavljača,
 • Praćenje kartica kupaca,
 • Praćenje izlaznih i ulaznih faktura, profaktura,
 • Evidencija troškova,
 • Izvodi,
 • Razni izveštaji (dugovanja kupaca, prihodi u određenom periodu, stanje blagajne, dugovanja prema dobavljačima,…),

Evidencija finansijskih dokumenata daje mogućnost dobijanja osnovnih izveštaja vezanih za poslovanje firme kao i informacija neophodnih za dublju poslovnu analitiku.

Finansije

MODUL POSLOVNA ANALITIKA (BI - MENADŽERSKO POSLOVANJE

Ovaj modul omogućava menadžmentu kompanije analizu i donošenje poslovnih odluka na osnovu poslovnih informacija. BI daje pogled na celokupno poslovanje pri čemu manadžment kompanije može dobiti upravo onu informaciju koja im je potrebna i to trenutno.

Osnovne karakteristike modula:

 • Samostalno kreiranje velikog broja izveštaja,
 • Brzina kreiranja različitih izveštaja,
 • Drag and drop prevlačenje kolona, redova, vrednosti,
 • Agregacija vrednosti (Total, Prosečna vrednost, ukupan broj, procentualni prikaz totala, procentualni prikaz ukupnog broja,…)

I još dosta toga...

BI

Portfolio

Klijenti

D-Box

D-Box

Orologio

Orologio I

Birograf

Birograf

MasterDuo

MasterDuo

Naš način rada

Naša ponuda je celovita i mi se trudimo da damo kompletnu IT uslugu po sistemu ključ u ruke. Od Consulting-a, preko izrade Web based aplikacija, Cloud computing-a, Hosting-a i na kraju IT podrška za sve pomenute servise.

1

SASTANAK

2

PRIKUPLJANJE PODATAKA

3

PODEŠAVANJE APLIKACIJE

4

TESTIRANJE

5

UPOTREBA

6

ODRŽAVANJE